شیرهای کنترل جهت هیدرولیکی

شیرهای کنترل جهت هیدرولیکی

شیرهای کنترل جهت یا دایرکشنال

قطع و وصل و تغییر جهت جريان سیال تحت فشار ،توسط شیرهای کنترل جهت انجام مي شود. به بیان ديگر وظیفه اين شیرها تغییر جهت حرکت( و يا چرخش) در عملگرها و توقف آنها در موقعیتي خاص مي باشد .جهت ايجاد عملکرد مناسب شیر ،طراحي آنها بر مبنای تعداد دهانه های ورودی و خروجي شیر و تعداد وضعیت های کاری شیر صورت مي گیرد.
به عنوان مثال شیر دارای ۲ دهانه و دو وضعیت کاری ،به عنوان شیر ۲/۲ شناخته مي شود( .۲ چپ تعداد دهانه و ۲ راست تعداد وضعیت شیر است)
يک شیر که دارای ۴ دهانه و ۳ وضعیت کاری مي باشد تحت عنوان شیر کنترل جهت ۳/۴ شناخته مي شود.

P : دهانه فشار (دهانه متصل به پمپ)
T :تانک
A و  B دهانه های کاری در نماد شیر نشان داده شده ،در وضعیت وسط ۴ دهانه P ،B ،A وT  به هم راه دارند .در وضعیت کاری سمت راست نماد ،P=>A وB=>T برقرار است .و در وضعیت کاری سمت چپ نماد ،P=>B و A=>T برقرار است.

اين شیرها بر حسب نوع طراحي آنها ،به دو گروه طبقه بندی مي شوند :
۱-شیرهای کنترل جهت نشستي  (پاپت دار)
۲-.شیرهای کنترل جهت کشويي   (اسپول دار)
که هر کدام مي توانند به صورت مستقیم  و يا تحت فرمان  کنترل شوند.
مستقیم و يا غیرمستقیم بودن تحريک شیر به نیروی لازم جهت تحريک آن و نتیجتاً ابعاد شیر( سايز اسمي) بستگي دارد.

شیرهای کنترل جهت کشويي( اسپول دار)
اسپول اين شیرها به دو صورت خطي  و دوراني  طراحي شده است. کاربرد شیرهای کنترل جهت با اسپول خطي بیشتر است.
علت آن مزايايي است که شیر با اسپول خطي نسبت به شیر با اسپول دوراني دارد.اين مزايا عبارتند از:
–    طراحي ساده تر نسبت به شیر با اسپول دوراني
–    تغییر وضعیت ساده تر نسبت به شیر با اسپول دوراني
–    در اين حالت اسپول به دلیل تعادل فشاری ،با نیروی کمتری تغییر موضع مي دهد
–    تلفات کمتر
–    تعداد زياد عملکردهای کنترلي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 1 =

Call Now Button
Open chat
Powered by