عیب یابی سیستم هیدرولیک

عیب یابی سیستم هیدرولیک

واقعا غير ممكن است كه كه بتوان نوع عيب و شيوه رفع آنرا را در اسناد فني مربوط به يك تجھيز جستجو كرد . لذا نياز ميباشد كه خود را با يك روش منطقي منطبق كنيم تا بتوانيم سريعتر و دقيق تر به رفع اشكال ماشين بپردازيم . ار آنجاييكه بطور اجتناب ناپذيري سيستمھاي ھيدروليك و كنترل ماشينھا روز به روز
پيچيده تر ميشوند توقف توليد در ماشينھاي مدرن امروزي ھزينه زيادي را در بر دارد از اين رو كاھش درزمان توقف توليد و يا به عبارتي سرعت در عيب يابي ميتواند ھزينه قابل نوجھي را صرفه جويي كند .

روش سعي و خطا

تنھا روش جايگزين روش عیب یابی سیستم هیدرولیک منطقي روش سعي و خطا است . و ان زماني است كه اجزاء مدار ھيدروليك بطور تصادفي تعويض ميشوند تا به قطعه معيوب دست يافته شود . ھر چند در نھايت محل اشكال پيدا خواھد شد اما بسادگي مشخص است كه اين روش بسيار وقت گير و پر ھزينه است . زيرا در چنين مواقعي فرد مجبور است كه تعداد زيادي قطعه را قبل از يافتن قطعه معيوب تعويض كند . در تمام شيوه ھاي عيب يابي آگاھي داشتن ازاجزاء ھيدروليك و و شيوه عملكردشان بسيار مھم ميباشد . تقريبا ميتوان گفتكليه اجزاء ھيدروليك شناخته شده ھستند و اگر شخصي چگونگي عملكرد آنھا را بداند و نيز با عمكرد سيستم آشنا باشد ميتوان گفت 15% راه را طي كرده است .

ماشين را خاموش كنيد به لحاظ ايمني بسيار مھم ميباشد كه قبل از انجام ھر كار تعميراتي بر روي ماشين آنرا خاموش كنيد و پرسنل تعميراتي در حين كار بر روي يك سيستم ھيدروليك بايد از نظم كافي برخوردار باشند تا در حين انجام كار نه به خود و نه به ھمكار خود و يا به اپراتور حادثه ايي را تحميل نكنند . از آنجاييكه سيال ھيدروليك در مقايسه با گاز از قابليت فشردگي كمتري برخوردار است در صورت آزاد شدن ميتواند انرژي استاتيكي زيادي را آزاد كند . در رابطه با گازھاي تحت فشار بايد توجه داشت چه در حالت تخليه و چه در حالت شارژ عمل تخليه و شارژ به آرامي صورت گيرد.

عیب یابی سیستم هیدرولیک رويه ايمني براي يك ماشين خاموش شده :

 نیاز صنعت 

1- تمام بارھاي مكانيكي معلق را بدقت و به آرامي پايين بياوريد
2- ھر گونه فشار حبس شده در سيستم را تخليه كنيد
3- فشار ذخيره شده در تمام آكومولاتورھا را تخليه كنيد
۴- فشار ھر دو سمت تشدديد كننده ھاي فشار را تخليه كنيد
۵- سيستم برق ماشين را بطور كامل قطع كنيد
۶- يستم برق تجھيز مورد تعمير را قطع كنيد

عیب یابی سیستم هیدرولیک

روش عيب يا بي كه شرح داده خواھد شد سعي دارد تا به سوالات زير پاسخ دھد :

١-چه چيزي را بايد بررسي كنيم
٢-كجا را بايد مورد برسي قرار دھيم
٣- با چه ابزاري بايد عيب را بررسي كنيم
۴ – چه چيزي را انتظار داريم از ابزار اندازه گيري بخوانيم

عیب یابی سیستم هیدرولیک چه چيزي را بايد بررسي كنيم

با بررسي بعضي پارامترھاي فيزيكي ميتوان منشا مشكل را بررسي و تعيين كرد . يك پزشك اغلب ضربان قلب و دماي بدن يك بيمار را چك ميكند تا بتواند مشكل را تشخيص دھد وراھي براي معالجه پيدا كند در سيستم ھيدروليك روش عمل تقريبا بدينگونه است زيرا مھندس ھيدروليك با استفاده از بعضي ازواكنشھاي فيزيكي كه سيستم از خود نشان ميدھد ميتواند شرايط نادرست را تشخيص داده و راه حلي براي رفع آن عيب ارائه دھد . يك سيستم ھيدروليك يك سيستم تبديل و كنترل توان است . در اين سيستم توان ھيدروليك بهتوان مكانيكي تبديل ميشود و پارامترھاي موثر در اين رابطه فشار و سرعت ھستند كه در توليد و يا تبديل توان دخالت دارند.

 

تعمیر و نگهداری سیستم هیدرولیک

عیب یابی سیستم هیدرولیک كجا را بايد بررسي كرد

چه نقطه ايي از سيستم ھيدروليك نياز است كه اول چك شود و چه كاري را بايد اول انجام داد. ھمانگونه كه قبلا ذكر شد يك پزشك اغلب ضربان قلب بيمار را چك ميكند كه در واقع بعنوان پمپ در بدن انسان كار ميكند در يك سيستم ھيدروليك نيز ابتدا بايد پمپ هیدرولیک را مورد بررسي قرار داد .

 

تعمیر و نگهداری سیستم هیدرولیک

عیب یابی سیستم هیدرولیک با چه چيزي عيب را بررسي كنيم

دانستن اينكه چه پارامتر فيزيكي را ميخواھيم چك كنيم ما را راھنمايي ميكند بسوي ابزارھاي نظير مانو متر ترمومتر دبي سنج و غيره .تعمیر و نگهداری سیستم هیدرولیک

چه چيزي را انتظار داريم از ابزار اندازه گيري بخوانيموقتي كميتي را از يك نقطه از مدار ھيدروليك ميخوانيم آشكار است كه نياز داريم بدانيم كه مقدار صحيح آن كدام است تا بتوان راجع به كميت خوانده شده نتيجه گيري كرد .يك پزشك ميداند كه دماي بدن انسان 37 C است حال اگر پزشك اختلافي در اين دما مشاھده كند ميتواند درمان مناسبي براي آن ارائه دھد .

فاكتورھايي كه در انتقال و كنترل قدرت در يك سيستم ھيدروليك نقش دارند :

ميزان جريان
ميزان فشار
جھت جريان
جھت بررسي و ارزيابي كار آيي يك سيستم ھيدروليك يك و يا چند مورد از فاكتورھاي فوق بايد چك شوند . از اين جھت كه كداميك ميتواند منشا بروز مشكل باشد . اغلب وقتي مشكلي در رابطه با ماشين گزارش ميشود معمولا به شكل مبھمي بيان ميشود .مثلا كمبود توان وجود دارد . توان مكانيكي تابعي از نيرو و
سرعت است و نياز است كه مشخص شود كه مشكل نا شي از كداميك از پارامترھاي فوق است . در عمل سوالاتي در رابطه با مسئله بايد مطرح شودكه مشكل واقعي چه ميتواند باشد براي مثال وقتي گزارش ميشود كه كمبود توان وجود دارد آيا مقصود اين است كه عملگر خيلي آھسته حركت ميكند يا از نيرو و گشتاور كافي برخودار نيست .

بايد مشخص شود كه منشا اشكال كداميك ميتواند باشد. سرعت , نيرو ,گشتاور و يا جھت جريان. در اين حالت است كه ميتوان مشكل را تعيين و جھت رفع آن اقدام كرد . گرچه در شيوه عيب يابي فوق بنا را به استفاده از پارامترھاي فشار. جريان و جھت جريان قرار داده ايم ولي موارد ديگري نيز وجود دارد كه با
اندازه گيري آنھا ميتوان به محل اشكال , قطعه معيوب ويا دليل بروز اشكال را پيدا كرد اين موارد بشرح ذيل ميباشند .

– فشار منفي : كه عمدتا در منطقه مكش پمپ رخ ميدھد و در اينگونه شرايط مسائل مربوط به خط مكش بايد مورد بررسي قرارگيرد .
– حرارت : معمولا وقتي يك قطعه ويا يك قسمت از سيستم ھيدروليك نسبت به قسمتھاي ديگر گرمتر باشد نشانه خوبي از وجود جريان در آن نقطه است .
– صداي غير معمول : پارامتر صدا موقعي كه بطور دوره ايي و مرتبا چك شود ميتواند نشانه خوبي از چگونگي شرايط كاركرد پمپ باشد .
– ميزان آلودگيھا : وقتيكه اشكالات تكراري رخ ميدھد تميزي روغن بايد مورد توجه باشد وچك شود تا بتوان علت بروز اشكال را مشخص كرد .

عیب یابی سیستم هیدرولیک با چه وسيله ايي بايد بررسي صورت گيرد ؟

موقعيكه يك مھندس برق يك مدار الكتريكي را چك مي كند او معمولا از يك ابزار اندازه گيري جھت بررسي مقدار ولتاژ و يا شدت جريان استفاده ميكند . در يك سيستم ھيدروليك ولتاژ معادل فشار است و معمولا توسط مانوتر اندازه گيري ميشود و شدت جريان معادل ميزان سيال عبوري از يك قسمت از مدار است و توسط دبي سنج اندازه گيري ميشود . اگر يك مھندس ھيدروليك براي مثال قصد داشته باشد فشار منفي را اندازه گيري نمايد ابزاري نيز بنام خلاء سنج وجود دارد كه ميزان خلاء را اندازه گيري ميكند به غير از مانومتر خلاء سنج و دبي سنج چند ابزار ديگر نيز وجود دارد كه يك مھندس ھيدروليك ميتواند از آنھا استفاده كند . ترانسديوسر فشار و ثبت كننده فشار:اگر نيازباشد فشار با دقت بالاتري نسبت به مانومتراندازه گيري شود و يا قرار است افزايش فشار ناگھاني يك سيستم مورد ارزيا بي و اندازه گيري قرار گيرد در اين صورت ميتوان از يك ترانسد يوسر فشار استفاده كرد اين ابزار تغييرات فشار را به تغييرات ولتاژ تبديل كرده و ميتواند آنرا ضبط و ثبت كند.

ظرف اندازه گيري : براي اندازه گيري جريانھاي خيلي كم مثل نشتي يك ظرف مدرج و شفاف كه ميزانسيال در درون آن قابل تشخيص باشد را ميتوان استفاده كرد . اين ابزار اغلب خيلي دقيقتر از دبي سنج عمل
ميكند.

ترمومتر و دما سنج :براي اندازه گيري دماي عمومي يك سيستم ميتوان يك دماسنج را در مخزن نصب كرد و گاھي اين دماسنج با سطح سنج مخزن روغن بطور تركيبي ساخته و نصب ميشوند . در بيشتر موارد ترمومتر حاوي يك كليد است جھت اعلام اخطار براي شرايطي كه دما خيلي بالا و يا دما خيلي پايين باشد نيز ميباشد.

ترمو كوپل : دماي نقطه ايي ھر نقطه از سيستم توسط ترمو كوپل اندازه گيري ميشود اگر يك نقطه از سيستم گرمتر از بقيه نقاط باشد ميتواند علامت خوبي باشد براي اينكه نشان دھد كه در آن نقطه اتلاف توان

در حال صورت گرفتن است ( براي مثال در نقاطي كه نشتي وجود دارد )

دستگاه اندازه گيري صدا : صداي اضافه وغير معمول علامت خوبي براي نشان دادن وجود اشكال در سيستم و بخصوص پمپ ميباشد . در وسط يك كارخانه پر سروصدا خيلي مشكل است كه راجع به اينكه آياپمپ صداي بيش از حد دارد يا نه قضاوت كرد لذا دستگاه اندازه گيري شدت صدا قادر خواھد بود كه صداي يك پمپ نو را با صداي يك پمپ كه مشكوك به صداي زياد است را مقايسه كند .

وضعيت سيال : از لحاظ ميزان آلودگي فاكتور مھمي در تشخيص عمر و كارآيي يك سيستم است در شرايطي كه سعي بر اين است كه دليل معيوب شدن يك تجھيز مشخص شود ممكن است كه نياز باشد سطح تمييزي سيال سنجيده شود . در شرايطي كه ابزار مناسب جھت تعيين سطح تمييزي روغن در اختيار نيست .
ميتوان از آزمايشگاھھاي روغن و يا تامين كنندگان روغن استفاده كرد .

عیب یابی سیستم هیدرولیک اندازه گيري دبي در شرايط online

شكل (A) يك دبي سنج را نشان ميدھد كه در خط فشار پمپ نصب شده ھمانطور كه در شكل مشاھده ميشود توسط يك شير سه راھه دبي سنج ميتواند در مدار قرار گيرد ويا از مدار خارج شود . دبي سنجي كه بدينگونه در سيستم نصب شده بايد توانايي تحمل فشار و جريان خروجي پمپ را داشته باشد . آنچه كه از دبي سنج خوانده ميشود دبي را نشان ميدھد كه در دسترس سيستم است . اما اگر دبي كه خوانده ميشود كمتر از مقدار لازم تشخيص داده شود نميتوان سريعا قضاوت كرد كه پمپ دبي كمتر از مقدار مورد نياز توليد ميكند و يا اينكه مقداري از جريان توليدي توسط پمپ از طريق شير اطمينان به تانك نشت ميكند لذا
با چك كردن لوله برگشت روغن از شير اطمينان به تانك ميتوان مشخص كرد كه كداميك از دو تجھيز فوق دچار مشكل شده اند .

تعمیر و نگهداری سیستم هیدرولیک

 

در رابطه با يك پمپ دبي متغير بايد توجه داشت كه جريان خروجي پمپ توسط سيستم تعيين ميشود و نه توسط خود پمپ . در چنين حالتي جھت بررسي چگونگي عملكرد پمپ بايد ميزان نشتي داخلي پمپ را اندازه گيري كرد. براي مثال ميتوان ميزان نشتي كه درون پوسته پمپ حاصل ميشود را اندازه گرفت . مطابق آنچه در شكل (B) نشان داده شده است .

تعمیر و نگهداری سیستم هیدرولیک

بعلت وجود لقي بين قطعات متحرك و نيز جھت روانكاري آنھا ھميشه مقداري نشتي داخلي در يك پمپ نو وجود دارد و اين مقدار توسط كارخانه سازنده اعلام ميشود و در صورت در اختيار نبودن اسناد فني مربوط به پمپ ميتوان انرا اندازه گيري و جھت استفاده بعدي ثبت كرد . در ھر صورت ميزان نشتي واقعي يك پمپ مستعمل را ميتوان با مقداري كه براي پمپ نو اعلام شده مقايسه و نتيجه گيري كرد كه آيا پمپ در شرايط مطلوبي ھست يا خير . بايد توجه داشت وقتي نشتي پمپ را اندازه گيري ميكنيد پمپ در حال كار در شرايط يكنواختي باشد مثلا در شرايطي كه پمپ دبي خروجي ثابتي را ارائه ميدھد .

دبي سنج در چنين كاربرديفقط نياز دارد كه فشار تخليه از مسير نشتي پمپ (معمولا حدود 0/3 bar) و ھمچنين دبي عبوري خيلي كمي را تحمل كند بنابراين در چنين مواردي بھتر است جھت اندازه گيري دبي نشتي از يك ظرف مدرج و يك كرونومتر استفاده كرد .

عیب یابی سیستم هیدرولیک اندازه گيري دبي در شرايط OFF LINE

شكل (C) يك نمونه از نصب OFF LINE دبي سنج را نشان ميدھد . دو شير قطع و وصلي كه به سيستماضافه شده اين اجازه را ميدھد كه سيستم از تجھيز اندازه گيري جدا شده و در صورت لزوم وصل و دبيخروجي پمپ اندازه گرفته شود . وقتي فشار خروجي پمپ كم باشد ميتوان از يك دبي سنج با فشار پايين استفاده كرد . گرچه آنچه كه دبي سنج نشان ميدھد نميتواند بيانگر دبي خروجي واقعي پمپ باشد و ھمانطور كه قبلا گفته شد كم بودن دبي خروجي پمپ ميتواند بعلت زياد بودن نشتي داخلي پمپ و يا نشت از طريق شير اطمينان باشد .

تعمیر و نگهداری سیستم هیدرولیک

از اين رو بايد بررسي بيشتري صورت گيرد . ودر صورتيكه ثابت شود كه خروجي پمپ رضايتبخش است در آنصورت لازم است كه دبي سنج در نقاط ديگر سيستم نصب شود تا منشا نشت روغن يافت شود .(براي مثال مطابق شكل D ) .تعمیر و نگهداری سیستم هیدرولیک

توجه** ھر موقع يك دبي سنج را به سيستم وصل ميكنيد لازم است كه اطمينان حاصل شود كه پمپ ميتواند از طريق شير اطمينان به مخزن راه پيدا كند و ھرگز نبايد مسير تخليه شير اطمينان به تانك مسدود و يا بيشاز حد كاھش قطر داشته باشد .

عیب یابی سیستم هیدرولیک كجا را بايد بررسي كنيم و چه چيزي انتظار داريم كه بخوانيم ؟

موقعيكه عيبي در سيستم مورد توجه قرار ميگيرد براي شروع دو انتخاب وجود دارد :

نقص ماشين : در چنين شرايطي سيستم ھيدروليك داراي مشكل نيست و وجود عيوب مكانيكي و يا الكتريكي در واقع منشا بروز اشكال در سيستم ھيدروليك ھستند . لذا قبل از اقدام به انجام عمليات تعميراتي در ابتدااين امر بايد مورد بررسي واثبات قرار گيرد .

نقص سيستم ھيدروليك : اينگونه عيوب شامل دو گروه عيوب ميباشند يكي اندسته از عيوب كه بسرعت تاثير خود را بر سيستم ھيدروليك گذاشته و عملكرد يك عملگر را مختل ميكنند و ديگر عيوبي كه در كوتاه مدت اثري بر كاركرد عملگر نداشته در در دراز مدت اثر تخريبي خود را نمايان ميكنند مثل نشتي و يا حرارت بيش از حد .البته در بعضي مواقع ھر دو عيب فوق ميتوانند تواما رخ دھند براي مثال خرابي يك پمپ ميتواند منجر به عدم كاركرد صحيح ماشين شود . و اين عيب ممكن است ناشي از سيستم انتقال قدرت به پمپ باشد و يا وجود عيب در خود پمپ و در چنين مواردي به احتمال قوي ھمراه با افزايش صداو حرات نيز ميباشد . تجربه نشان داده است كه بھتر است ماشين تحت عيب روشن شود و پيرو آن به نشانه ھايموجود نظير صدا حرات و نشتي بعنوان سرنخ جھت پيدا كردن منشاعيب توجه شود . اين اعتقاد و اعتماد بايد وجود داشته باشد كه در صورتيكه يك رويه منطقي و بر اساس نشانه ھاي موجود ناشي از عيب مورد توجه قرار گيرد شما را به محل اشكال خواھد رساند . براي مثال فوران روغن از يكشير شما را فورا به محل اشكال ھدايت خواھد كرد اما بعضي از نشانه ھاي موجود ممكن است محل اشكال را به روشني و مشخص نشان ندھند . مثلا وقتيكه در يك نقطه نشتي جريان از منطقه پرفشار به منطقه كمفشار وجود دارد معمولا توليد حرارت در آن نقطه ميكند كه احتمالا بسرعت قابل تشخيص نباشد . از ھر نقطه ايي كه شروع به عيب يابي ميكنيد بايد قبل از ھر اقدامي سوالات معيني را پاسخ دھيد . ھرگاه يك مسئله ايي گزارش ميشود بسيار مھم است كه حقايقي را راجع به آن جمع آوري كنيد .
مشكل بوجود امده ممكن است مشكلي باشد كه حدودشش ماه پيش ھم رخ داده است و احتمالا مطالبي راجع به آن در جايي ثبت شده باشد كه بتواند در حل مشكل بوجود امده به شما كمك كند و زمان زيادي را براي شما صرفه جويي كند . بعلاوه معلوم كنيد كه آيا اخيرا تعمير و يا تنظيمي بر روي سيستم انجام شده و بطور كلي ماھيت اصلي عيب بايد تعيين و مشخص شود كه آيا آن اشكالي بوده كه ناگھاني رخ داده و يا تدريجي بوجودآمده . كداميك از قطعات ماشين تحت تاثير اين مسئله قرار گرفته و كداميك خير ؟ ممكن است ھميشه سخت
باشد كه يك ديد كلي نسبت به مسئله پيدا كرد با اينحال بايد كوشش شود كه تا جايي كه ممكن است اطلاعاتبيشتري جمع اوري شود .

فلسفه اساسي در روند عيب يابي اين است كه از يك نشانه شروع كنيد و در نھايت مشخص كنيد كه كدام جنبه سيستم ھيدروليك دچار اشكال شده است فشار ,جريان و يا جھت جريان با بررسي نقشه ميتوانيدليستي از علل احتمالي را ايجاد كنيد . د ر مرحله بعدي بايد بدنبال چيزھاي بديھي گشت . انسان بطور طبيعي موقعيكه با يك مسئله چالش برانگيز مواجه ميشود در فرايند پيدا كردن راه حل عميقا و بسرعت راجع به آن شروع به تحقيق ميكند. در حاليكه آنچه رخ داده ممكن است راه حل بسيار ساده و بديھي داشته باشد . لذا توسط استفاده از حس ھاي بينايي

شنوايي و لامسه چند بررسي معين را ميتوان انجام داد و اين كاري است كه خيلي سريع كاربر را ميتوانددر رسيدن به محل اشكال راھنمايي و ھدايت كند . در صورتيكه در اين مرحله با روشي كه ذكر شد نتيجهايي حاصل نشد ميتوان از ابزارھاي دقيق اندازه گيري مثل مانومتر دبي سنج و غيره استفاده كرد و روندمنطقي كه ذكر خواھد شد را بكار گرفت .

نقص ماشين

گام اول

يك عملگر مطابق با يكي از شرايط ذيل قادر به كاركرد صحيح نيست :

– سرعت نامناسب

– حركت نادرست

– فقدان حركت

– حركت در جھت نادرست

– حركت متزلزل و نامنظم

– توالي حركت نادرست

– خزش

ھر كدام از عيوب بالا رخ دھند پارامترھاي اساسي نظير ميزان جريان ميزان فشار و جھت جريان بايدكنترل و تعين شوند .

گام دوم

با استفاده از نقشه مدار ھيدروليك ھر كدام از اجزاء مدار بايد شناسايي و عملكرد ھر كدام مشخص شود

گام سوم

يك ليست از عواملي كه ممكن است باعث بروز مشكل بوجود آمده باشد را ايجاد كنيد . براي مثالسرعت كم يك عملگر ميتواند ناشي از كمبود جريان (و يا حتي ناشي از فشار ) ھم باشد . يك ليستي ازعواملي كه ممكن است بر روي جريان تاثير گذار باشند را ايجاد كنيد . براي مثال وجود نشتي و ياتنظيم نادرست شير اطمينان و يا شير كنترل فشار ميتوانند بر روي جرياني كه براي عملگر ارسالميكند تاثير گذار باشد .

گام چھارم

اين ليست كه تھيه شده را ميتوان بر اساس تجارب قبلي و يا سھولت انجام ھركدام از موارد اولويت بنديو دسته بندي كرد .

گام پنجم

يك بررسي مقدماتي بر روي ھر كدام از موارد ثبت شده در ليست بايد صورت گيرد .نظير چگونگينصب, تنظيم و سيگنال ھا و غيره . ھمچنين بررسي شود كه آيا نشانه غير معمولي نظير حرارت صداو لرزش وجود دارد يا خير ؟

گام ششم

اگر بررسي ھاي مقدماتي انجام شده محل عيب را مشخص نكرد لازم است با استفاده از ابزار ھاي دقيق

يك تست كلي بر روي سيستم صورت گيرد .

گام ھفتم

در اين محله با چك كردن سيستم با ابزارھاي دقيق مشكل مشخص خواھد شد حالا بايد تصميم گرفت كهآيا قطعه بايد تعمير و يا تعويض شود .

گام ھشتم

قبل از اينكه ماشين را روشن كنيد راجع به علت بروز عيب و نيز نتايج حاصل از اين عيب فكر كنيد .اگر عيب بوجود آمده ناشي از وجود آلودگيھا در سيستم و ياگرم شدن بيش از حد سيال ھيدروليك باشد تخريبھاي بيشتري را بايد انتظار داشت و راه حلي براي آن بايد در نظر گرفت .اگر يك پمپ در سيستم خرد شده اين احتمال وجود دارد كه ذرات فلز وارد سيستم شده باشند لذا سيستمھيدروليك قبل از اينكه پمپ نو نصب شود بايد كاملا شسته و تمييز شود .

(توجه *** راجع به علت بروز عيب و پيامدھاي آن فكر كنيد )

عیب یابی سیستم هیدرولیک نقص سيستم ھيدروليك

يك سيستم ھيدروليك ممكن است نشانه ھايي از حرارت , صدا , لرزش و يا نشتي را نشان دھد بدوناينكه اثري بر كارآيي ماشين در كوتاه مدت داشته باشد .

براي ھر كدام از عيوب يك بررسي مقدماتي ميتوان انجام داد و سعي كرد با استفاده از حواس بيناييلامسه و شنوايي محدوده ايي را كه دچار مشكل است شناسايي كرد .

يك قسمت از سيستم ھيدروليك ممكن است نشانه ھايي از عيب را نشان دھد كه عملا منشا عيب درقسمت ديگري از سيستم ميباشد . مثل كاويتاسيون يا نفوذ ھوا در مكش پمپ . در چنين مواردي فلو چارت ( F.C.R ) قابل استفاده است و توسط آن عيب , علت و راه حل رفع مشكل و محدوده مشكل

را ميتوان تعيين كرد .

اگر عيب توسط بررسي ھاي مقدماتي شناسايي نشد يك بررسي ھمه جانبه بر روي قطعات مشكوك بهداشتن اشكال بايد صورت گيرد . مشابه آنچه براي بررسي عيب ماشين عمل شد .

ماشين برش اسلب – تمرين رفع اشكال

 

براي نشان دادن رويه شرح داده شده يك مثال ھمراه با جزئيات عملي بر روي يك نمونه ماشين مطابق آنچهدر شكل صفحه قبل آمده ارائه ميشود .

يك ماشين برش اسلب شامل يك گاري كه توسط يك ھيدروموتور ميتواند به جلو و عقب حركت كند ويكسيلندر كه بر روي اين گاري نصب شده و ميتواند مشعل برش را در عرض بيلت حركت دھد . دو سيلندر نگھدارنده كه بيلت را در محل خود نگه ميدارند و نيز يك اكچويتور نيمه دوراني كه بيلت را بر روي ميزروله ھا فشار ميدھد ميباشد .

فرض كنيد اخيرا اپراتور مشكلاتي را در رابطه با ماشين گزارش كرده كه ھمگي بطور ھمزمان رخ داده اندو فبل از آن ماشين در شرايط رضايتبخشي در حال كار بوده است .

نشانه ھاي حاصل از  عیب یابی سیستم هیدرولیک

• موتور حركت دھنده گاري در ھر دو جھت سرعتش كند است

• سلندر حركت مشعل در حركت بسمت بيرون سرعتش كند است

• سيستم گرمتر از حد معمول است

نقطه شروعاز مسئله اصلي شروع كنيد براي مثال حركت كند موتور گاري و سيلندر مربوط به مشعل برش , از مسئلهحرارت بعنوان سر نخ استفاده كنيد . چون دو اشكال در ماشين رخ داده است غير ممكن است كه دو اشكالھمزمان در سيستم ھيدروليك رخ داده باشد. احتمال بيشتري وجود دارد كه اشكالي كه در سيستم ھيدروليكرخ داده است باعث ھر دو اشكال بوجود آمده باشد .رويه منطقي اين است كه به نوبت ھر كدام از مشكلاتماشين را بررسي كنيد و ليستي تھيه كنيد ازكليه المانھايي كه ممكن است مسئول و منشا ھر كدام از نشانهھاي حاصل از اشكال باشد .و بعد از بين المانھاي ثبت شده الماني را كه ميتواند ھر دو اشكال را ايجاد كندرا جستجو كنيد .

نقص ماشين 1كند بودن سرعت موتور محرك گاري گام اول
يكي از نشانه ھاي عيب سرعت است بنابراين مسئله ميتواند ناشي از جريان باشد .
گام دوم

نقشه مدار ھيدروليك را بررسي كنيد و المانھاي موجود در ان و نيز عملكرد شان را شناسايي كنيد .
گام سوم

ليستي از المانھايي كه ميتوانند بر جريان مربوط به موتور محرك گاري تاثير گذار باشند تھيه كنيد .

با رجوع به مدار ھيدروليك دستگاه برش اسلب المانھاي ذيل ممكن است عامل بروز اشكال باشند .

شماره المان
• 9 بسته بودن شير ورودي در حد جزئي ميتواند از رسيدن جريان كافي به پمپ پيشگيري كنداز اينرو پمپ تحت چنين شرايطي احتمالا دچار كاويتاسيون شده و صداي پمپ افزاي مييابد راجع به اين مرحله قضاوت زيادي نداشته باشيد .

• 01 گرفتگي فيلتر مكش ميتواند عاملي باشد كه تاثيراتي مشابه مرحله قبل را ايجاد كند .

• 11 كم بودن خروجي پمپ ميتواند بر موتور محرك گاري اثر گذار باشد ضمن اينكه ھيچ شيرگلويي نيز جھت تنظيم جريان سر راه آن نميباشد .

• 13 بسته بودن جزيي شير قطع و وصل ميتواند اثر مشابھي داشته باشد و خروجي پمپ راكاھش دھد .

• 61 بسته بودن جزيي شير يكطرفه نيز اثر مشابه مرحله قبل را دارد .

• 17 وجود نشتي در شير اطمينان بر خروجي پمپ اثر گذار است .

• 18 يك فيلتر برگشت مسدود شده جريان برگشتي از موتور را ميتواند محدود كند ھرچند كهممكن است شير باي پاس بر روي فيلتر نصب شده باشد ولي خود فيلتر درست نصب نشدهاست .

• 20 ميتوان فرض كرد كه ھدف از نصب آكومولاتور در سيستم كمك به جريان خروجي پمپباشد بنابراين ميزان فشار ناصحيح گاز درون آكومولاتور ميتواند بر مقدار جريان خروجياز آكومولاتور تاثير گذار باشد .

• 21 بسته بودن جزيي شير ورودي جريان به آكومولاتور تمايل دارد كه جريان خروجي از

آكومولاتورو به تبع آن جريان ورودي به موتور را محدود كند .

• 22 در صورتيكه شير تخليه آكومولاتور باز گذاشته شود ميتواند خروجي موثر پمپ و آكومولاتور

را كاھش دھد .

• 30 در صورتيكه در يك شير كنترل مسير نشتي جريان از P به T وجود داشته باشد ميتواند جريان

ورودي به موتور محرك را كاھش دھد .

• 31 مشابه مرحله قبل

• 34 نشتي اضافي از مسير تخليه شير كاھش فشار ميتواند ميزان جريان ورودي به موتور راكاھش دھد .

• 36و37 ھر چند كه نشتي از شير اطمينان ميتواند بر جريان موتور تاثير گذار باشد ولي در چنينشرايطي دو اشكال بايد رخ دھد تا بر سرعت در ھر دو جھت تاثير گذار باشد براي مثالنشتي از ھر دو المان 36 و 37 و يا 37و 39 و يا 36 و 38 . ھر چند اين امر غيرممكن نيست ولي احتمال آن خيلي كم است .

• 40 مشابه 30 و 31

• 42 مشابه فوق

• 48 يك موتور معيوب و يا فرسوده داراي نشتي اضافي از مسيرتخليه ميباشد كه ميتواند بربر جريان موتور اثر بگذارد .

• 49 و 50 با توجه به چگونگي توالي برقدار شدن سلونوئيد ھا ميتوان ديد كه نه سيلندر مشعل برش وو نه ھيدروموتور نيمه دوراني(اكچويتور ) ھر دو در زمانيكه ھيدرو موتور گاري در حالكار است در حال كار نميباشند لذا وجود نشتي در ھر كدام از اين دو تجھيز نميتواند برروي جريان موتور تاثير گذار باشد .

• 51 بعلت اينكه سيلندرھاي نگھدارنده موقع تثبيت بيلت در محل خود از قسمت زير سيلندر تحت

فشار ھيدروليك ميباشند لذا موقعيكه موتور محرك در حال كار است ( به چارت برق دار
شدن سلونوئيدھا مراجعه كنيد ) وجود نشتي در آب بند پيستون ميتواند بر جريان موتور محرك اثر بگذارد .

 

 

عیب یابی سیستم هیدرولیک فرسودگي اب بندھاي گلويي

بسته به نوع طراحي ھر سيلندر ممكن است از يك يا چند آب بند در منطقه گلويي سيلندر استفاده نمايد. درصورت استفاده از آب بند تكي معمولا نيروي فشاري آب بند بر روي سطح شفت كم خواھد بود و فرسودگي روكشكرم سخت آن به كندي صورت ميگيرد و بعلت اينكه آب بندھاي تكي از نوع مواد الاستومري مسلح نشده ساختهميشوند سطح نرم و بدون سايشي را براي آب بندي فراھم ميكنند ولي در عين حال سرعت فرسايش خود آب بندزياد بوده و عمر كوتاھي خواھد داشت و بعد از مدت كوتاھي دچار نشتي شده و سيلندر نياز به تعمير و تعويض آببند پيدا ميكند. آب بندھاي تكي بعلت سود بردن از لبه باريك در سطح آب بندي قابيليت حفظ لايه روانكار در بينخود و شفت ھستندو اين امر ميتواند تا حدي به افزايش طول عمر آن كمك كند.در سيلندرھاي كه از آبندھاي چند لايه جھت آب بندي گلويي استفاده ميكنند نيروي فشاري اين نوع آب بند بر رويسطح زياد بوده و نيز بعلت اينكه ضخامت لايه روانكار بين شفت و آب بند از ھر لايه به لايه ديگر كاھش مييابدميتوان انتظار داشت كه در آخرين لايه روانكاري مناسبي وجود نداشته باشدو تماس خشك بين آب بند و سطحشفت برقرار شود كه خو د ميتواند عاملي براي سايش شفت و آب بند شده و حركت يكنواخت شفت را تحت تاثيرقرار دھد .اين آب بندھا بعلت اينكه با الياف مصنوعي مسلح شده اند از عمر استحكام و تحمل بار مكانيكيبيشتري برخوردارندو دچار حالت اكستروژن نميشوند. به ھنگام نصب با يدتوجه كافي داشت كه ھر لايه بطورصحيح بر روي لايه بعد قرار بگيرد عدم توجه ميتواند باعث پيچيده شدن آب بند و عدم كارآيي شود.جھت صحيح نصب آب بند بگونه اي است كه لبه ھاي آب بند بتواند در اثر نفوذ سيال باز شده و بر روي سطح قرار گيرو از خروجسيال پيشگيري نمايد

عیب یابی سیستم هیدرولیک

عیب یابی سیستم هیدرولیک فرسودگي آب بند پيستون

در پيستون نيز مانند گلويي سيلندر ميتوان از آب بندھاي تك لايه و يا چند لايه استفاده كرد . اين امر بستگي بهنوع طراحي و ميزان فشاري كه سيلندر بايد تحمل نمايد و سرعت حركت سيلندر ھنگام طي كورس دارد.

وقتي يك سيلندر تحت بار قرار ميگيرد تا حدي دچار كمانش ميشود . اين كمانش باعث تغيير مكان پيستون درمحدوده تلرانسي خود شده و نيروي جانبي به سسيلندر اعمال ميكند .در اثر حركت مداوم با چنين وضعيتيآب بند به مرور فرسوده شده و توانايي آب بندي كامل را نخواھد داشت ضمن اينكه حركت سيلندر با سرعتبالا (بيش از ۵/. متر بر ثانيه ) ودر حالي كه تحت بار ميباشد باعث سوختن و سايش سريع لبه آب بند ميشود.در شرايطي كه سيستم ھيدروليك جھت كنترل سرعت سيلندر از روش meter out استفاده ميكند اينامر باعث تمركز فشار به ھنگام حركت سيلندر بسمت بيرون شده و سبب اعمال فشار بيش از حد به آب بندميشود كه ميتواند فرسودگي زودرس آنرا بدنبال داشته باشد.

عیب یابی سیستم هیدرولیک داشتن نشتي داخلي

نشتي داخلي ھمانگونه كه در قسمت قبل شرح داده شد تا حد قابل توجھي به كيفيت سيستم آب بندي سيلندربستگي دارد البته شرايط ديگري نظير گرم شدن روغن كاھش ويسكوزيته سايش و تغيير قطر سيلندر در بعضياز نقاط آن نيز ميتواند نشتي داخلي را افزايش داده و راندمان حجمي را كاھش دھد . وقتي روغن گرم ميشودبعلت اينكه روانكارھا عمدتا از رفتار دما ويسكوزيته خوبي برخودار نيستند دچار كاھش ويسكوزيته ميشوند اينامر ضمن كاھش ضخامت لايه روانكار در بين قطعات متحرك باعث كاھش استحكام مكانيكي لايه روانكار نيز ميشودو در نھايت افزايش نشتي داخلي و افزايش سرعت سايش قطعات را بدنبال دارد. در سيلندرھا فضاي لقي بينشفت و پيستون توسط اورينگ آب بندي ميشود بديھي است ھر عاملي كه باعث از بين رفتن و يا تخريب ايناورينگ شود اين امكان وجود دارد كه روغن بتواند از زير پيستون و فضاي بين شفت و پيستون به سمت ديگر آنجريان يابد و علي رغم سالم بودن آب بند پيستون كما كان نشتي داخلي وجود داشته باشد. عواملي كه باعثتخريب مواد الاستومري از جمله اورينگ ميشوند عبارتند: از حرارت -كاھش طبيعي طول عمر -عدم تطابق سيال باالاستومر بكار رفته- عدم انخاب مناسب ابعاد اورينگ و يا پاره شدن و صدمه ديدن اورينگ به ھنگام نصب را ميتواننام برد.

عیب یابی سیستم هیدرولیک

عیب یابی سیستم هیدرولیک داشتن نشتي خارجي

سيلندرھا معمولا بعد از مدتي كار كردن دچار نشتي خارجي ميشوند و عمده ترين نشتي از محل گلويي سيلندرميباشد زيرا مقداري از اين نشتي بعلت تخريب و يا كاھش طول عمر اببند گلويي است و يا شرايط محيطي كه آنسيلندر در آن در حال كار است كه راجع به اين موضوع قبلا شرح داده شده است . اما تغيير تلرانس بوش برنزيگلويي كه بعنوان ياتاقان راھنماي شفت عمل ميكند ميتواند باعث تغيير مكان ھندسي شفت شده و ميزان فشارسطحي اب بند بر روي شفت را تغيير داده وسبب بروز نشتي خارجي شود. درپوشھاي سر و ته سيلندر توسطاورينگ با پوسته سيلندر آب بندي ميشوند عدم نصب صحيح – فرسودگي و يا صدمه ديدگي به ھنگام نصب نيزميتواند نشت خارجي را باعث شود به ھنگام تعمير سيلندر ھرگونه زيري و صدمه ديدگي محل نصب اورينگ بايدبرطرف شود. اتصالات ھيدروليك سر وته سيلندر چه از محل نصب به سيلندر و چه از محل ارتباط با سيستم لولهكشي مستعد نشتي ھستندو در صورتي كه مشكل نشتي مربوط به سيتم آب بند اتصال نباشد از طريقآچاركشي اتصال قابل رفع ميباشد.

عدم تنظيم بودن سرعت سيستم ضربه گيرسرعت معمول در يك سيلندر ۵/. متر بر ثانيه است حال اگر سيلندري كه تحت بار است با يك چنين سرعتي بهيكي از دو انتھاي كورس خود برسد كل انرژي متمركز بر روي شفت خود را ميتواند آزاد كند و اين بدين معني استكه كليه قطعات سيلندر و سيستم ياتاقان بندي آن در معرض تخريب جدي ھستند علاوه بر اين امكان صدمه زدنبه فوندانسيون نيز وجود دارد لذا سيستم ضربه گير با كاھش تدريجي سرعت به ١/. متر بر ثانيه اين انرژي را جذبكرده و از ايجاد خسارت پيشگيري ميكند . اين سيستم كه از يك شير يكطرفه و يك شير كنترل جريان تشكيل شدهبا تخليه كنترل شده روغن حبس شده در فضاي بين پيستون اصلي و پيستون ضربه گير عمل جذب انرژي را انجامميدھد . بديھي است ھرگونه اشكال و يا عدم تنظيم صحيح انجام اين فرايند را مختل ميكند .زمانيكه سيستم ضربه گير در شرايط عملكردي مطلوب قرار داشته باشد شفت سيلندر بطور كامل كورس خود راميتوند طي كند ولي در صورت بسته بودن شير تنضيم جريان و يا كثيف بودن آن توانايي تخليه روغن را نداشته لذاحركت مكانيزم مكانيكي متصل به سيلندر را مختل ميكند.وجود لقي در ياتاقانھاي ابتدا و انتھاي سيلندرلقي در سيستم مفصل بندي ابتدا و انتھاي سيلندر در اثر عدم روانكاري مناسب و اعمال ضربات ناشي از بارحاصل ميشود كه با يك برنامه تنظيم شده جھت روانكاري منظم قابل پيشگيري و در صورت بروز ھرگونه اشكال دراين سيستم تنھا تعمير تعويض مفصلھاي معيوب است.

همچنین میتوانید از جدیدترین مدل های جک هیدرولیک در سایت نیاز دیدن فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 2 =

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Call Now Button