یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : ۶۰ لیتر

فشار کاری : ۱۲۰ bar

دبی پمپ : ۱۲ لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : ۴kw

تعداد شیرهای کنترل : ۱ عدد

نوع تحریک شیر هیدرولیک : فرمان دستی یا اهرمی

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : ۲۵۰ لیتر

فشار کاری :  ۲۰۰bar -120 bar-100bar

دبی پمپ : ۲۳ l/min-12 lit/min -7lit/min -2 lit/min

توان الکتروموتور : ۰/۳۵kw -1/5 kw -4 kw -7.5 kw

تعداد شیرهای کنترل : ۴ عدد

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی ۲۴ ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : ۱۸۰ لیتر

فشار کاری :  ۱۰۰ bar

دبی پمپ : ۲۳ لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : ۴kw

تعداد شیرهای کنترل : ۱عدد شیر ۳/۴

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی ۲۴ ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : ۲۵۰ لیتر

فشار کاری :  ۴۰۰ bar

دبی پمپ ۷:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : ۵٫۵kw

تعداد شیرهای کنترل : ۱عدد شیر ۲/۲

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی ۲۴ ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : ۵۰ لیتر

فشار کاری :  ۱۵۰ bar

دبی پمپ:  ۱۰لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : ۳kw

تعداد شیرهای کنترل:۵ عدد

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی ۲۲۰ ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : ۲۵۰ لیتر

فشار کاری :  ۱۵۰ bar

دبی پمپ ۴۰:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : ۱۵kw

تعداد شیرهای کنترل : ۱عدد شیر ۴/۳

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی ۲۴ ولت

یونیت هیدرولیک

فشار کاری :  ۱۵۰ bar

دبی پمپ ۳۵:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : ۱۱kw

تعداد شیرهای کنترل : ۶عدد شیر ۴/۳

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی ۲۴ ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : ۳۰۰ لیتر

فشار کاری :  ۲۰۰ bar

دبی پمپ ۶۰:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : ۲۲kw

تعداد شیرهای کنترل : ۳عدد شیر۲/۳   پروپرشنال

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی ۲۴ ولت