به تولید نیرو و ایجاد حرکت توسط سیال هیدرولیک معنا می دهیم. از این سیستم ها در خطوط تولید مدرن ،صنایع سبک و سنگین و ماشین آلات متحرک استفاده می شود.

سیال نقش واسط انتقال توان و انرژی را دارد.

هیدرولیک به دو عرصه اصلی تقسیم می شوند:

1- هیدرولیک ثابت

2- هیدرولیک متحرک

سیستمهای متحرک یا بر روی چرخهای خود حرکت می کند ،مانند ماشین آلات راه سازی ، یا توسط حاملها تغییر مکان داده می شود، مانند جرثقیل های کامیونی .

تجهیزات و ماشین آلات ثابت در یک نقطه نصب شده و مستقر هستند. دیگر مشخصه متحرک ،تحریک دستی اکثر شیرهاست .اما در  ثابت شیرهای برقی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

زمینهای کاربردی

صنایع دریایی ، معدن ، تونل سازی و صنایع هوایی

مزیت و برتریهای هیدرولیک

  • امکان انتقال نیروی بسیار زیاد با استفاده از قطعات به نسبت کوچک، و تمرکز توان خیلی زیاد
  • امکان موقعیت دهی دقیق
  • امکان روشن کردن ماسین تحت بار
  • امکان حرکات بسیار یکنواخت به علت تراکم پذیری کم روغن
  • عملکرد نرم و امکان تغییر جهت سریع عمل کننده ها
  • امکان اجرای کنترل و تنظیمات خوب
  • دفع حرارت مطلوب
Call Now Button
Open chat
Powered by