هیدرولیک

از این سیستم ها در خطوط تولید مدرن ،صنایع سبک و سنگین و ماشین آلات متحرک استفاده می شود.به تولید نیرو و ایجاد حرکت توسط سیال هیدرولیک معنا می دهیم.سیال نقش واسط انتقال توان و انرژی را دارد.

هیدرولیک به دو عرصه اصلی تقسیم می شوند:

1-ثابت

2-متحرک

سیستمهای متحرک یا بر روی چرخهای خود حرکت می کند ،مانند ماشین آلات راه سازی ، یا توسط حاملها تغییر مکان داده می شود، مانند جرثقیل های کامیونی .تجهیزات و ماشین آلات ثابت در یک نقطه نصب شده و مستقر هستند. دیگر مشخصه متحرک ،تحریک دستی اکثر شیرهاست .اما در  ثابت شیرهای برقی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

از زمینه های کاربرد می توان در صنایع دریایی ، معدن و تونل سازی و صنایع هوایی را نام برد

از مزیت ها و برتریهای هیدرولیک می توان اشاره کرد:

*امکان انتقال نیروی بسیار زیاد با استفاده از قطعات به نسبت کوچک، و تمرکز توان خیلی زیاد

*امکان موقعیت دهی دقیق

*امکان روشن کردن ماسین تحت بار

*امکان حرکات بسیار یکنواخت به علت تراکم پذیری کم روغن

*عملکرد نرم و امکان تغییر جهت سریع عمل کننده ها

*امکان اجرای کنترل و تنظیمات خوب

*دفع حرارت مطلوب

 

whatsapp   whatsapp