شیر برقی هیدرولیک

وظیفه اصلی شیر برقی هیدرولیک ،قطع و وصل و تغییر جهت جريان سیال تحت فشار ، توسط شیرهای کنترل جهت انجام مي شود. به بیان ديگر وظیفه اين شیرها تغییر جهت حرکت (و يا چرخش) در عملگرها و توقف آنها در موقعیتي خاص مي باشد . جهت ايجاد عملکرد مناسب شیر ،طراحي آنها بر مبنای تعداد دهانه های ورودی و خروجي شیر و تعداد وضعیت های کاری شیر صورت مي گیرد. شیرهای کنرل جهت یا دایرکشنال ولو ها به چند دسته تقسیم می شوند

  • شیر برقی هیدرولیک
  • شیرهای دایرکشنال دستی یا کشویی
  • شیرهای دایرکشنال پایت
  • شیرهای دایرکشنال پیلوت
  • شیرهای دایرکشنال کارتریجی

انواع موقعیت یا نوع جهت شیرهای برقی هیدرولیک دایرکشنال

به صورت کلی می توان بیان کرد که شیر برقی هیدرولیک یا دایرکشنال ولو ها با توجه به نوع کاربرد از لحاظ جهت انتخاب می شوند.که در چند  مدل زیر بیان شده :

  • شیر دایرکشنال 2/2
  • شیر دایرکشنال 2/3
  • شیر دایرکشنال 2/4
  • شیر دایرکشنال 3/4

شیرهای 3/4 انواع مختلفی دارند با توجه به نوع عملکرد مدار هیدرولیک طراحی می شود. پوزیشن هایی که می توانیم استفاده کنیم 3/4  پوزیشن وسط  بسته، شیرهای پوزیشن وسط Pبه T  بایپس، شیرهای پوزیشن وسط H ، شیرهای دایرکشنال P بسته

شیر برقی هیدرولیک یا دایرکشنال ولو :

موضوع دیگر برای انتخاب  یک شیر برقی هیدرولیک یا دایرکشنال نوع تحریک شیر می باشد. که معمولا از نوع تحریک برقی در صنعت استفاده می شود که با توجه به ولتاژهایی که در تابلوی کنترلی موجود دارند ولتاژ بوبین را هم انتخاب می کنند. ولتاژهایی که این بوبین ها دارند عبارتند از » 24 VDC-110V AC-220V AC بطور کامل عملکرد دقیق شیر برقی هیدرولیک یا دایرکشنال ها در فایل آموزش هیدرولیک صنعتی بیان شده

شیرهای برقی هیدرولیک دایرکشنال دستی

نوع دیگر تحریک شیرهای دایرکشنال ولوها نوع تحریک اهرمی هستند که با فشردن دسته ای روی این شیر اسپول  موقیت خود را عوض خواهد شد.این شیرهای دایرکشنال نوع دیگری هم دارند که در هیدرولیک موبایل از انها استفاده می کنند.

شیرهای برقی هیدرولیک دایرکشنال پایت

نوع دیگر از شیرهای دایرکشنال ، شیرهای دایرکشنال پایت هستند .این شیرها شیرهایی هستند که نشتی داخلی ندارند از این شیرها زمانی استفاده می کنند که مصزف کننده در خوای خود قفل شود. در اصل  یک شیر یکطرفه هستند که داخل این شیر استفاده شده .

شیرهای برقی هیدرولیک دایرکشنال پیلوت

نوع دیگر شیرهای دایرکشنال ، شیرهای پیلوتی هستند .این شیرها همانند شیرهای دایرکشنال برقی نوع اول هستند ولی با این تفاوت که سایز انها بزرگ هستند .عملکرد این شیرها یکی هستند شیرهای دایرکشنال تحریک دستی هم و وجود دارد که به صورت پیلوتی ساخته شده است. عملکرد این نوع از شیرها را می توان طوری دیگر بیان کرد، این شیرها همان طور از اسمشان مشخص هست شیرهای پیلوتی هستند که به معنی راهنما یا رهبر هستند.

در بعضی از مدارها از پیلوت به عنوان کمک کردن به تحریک استفاده می شود به این معنی که در شیرهایی که سایز انها بالا هست دیگر نمیتوان با جابجایی یک اهرم اسپول شیررا جابجا کرد و یا دز شیرهای برقی هیدرولیک هم اگر بخواهیم شیر را با ولتاژبرق جابه جا کنیم باید یک بوبین بزرگ با ولتاژ و جریان بالایی استفاده کنیم به همین منظور برای جلوگیری از این مشکلات از پیلوت استفاده می شوند . به صورت کامل در بخش آموزش هیدرولیک صنعتی در این خصوص توضیحات داده شده است.

شیرهای برقی هیدرولیک دایرکشنال کارتریجی

نوع دیگر از شیرهای دایرکشنال ولو ، شیرهای دایرکشنال کارتریج هستند که از نوع فیزیک با شیرهای دیگر متفاوت هستند. این شیرها از لحاظ ظاهری و فیزیک با الباقی شیرها منفاوت هستند ولی عکلکرد و نوع جهت این شیرها با البافی شیرهایی که در بالا توضیح داده ایم یکی می باشد. نوع نصب این شیرها به گونه ای هستند که با توجه به سایز و ابعادی که دارند باید سوراخی بر روی یک بلوک هیدرولیک بزنند و یکسری راه گاه هایی هم بر روی ان بزنند تا بتواند سیال از این راهگاه ها عبور کند.

همچنین میتوانید از جدیدترین مدل های جک هیدرولیک در محصولات هیدرولیک دیدن فرمایید.

Call Now Button

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Open chat