شیر تخلیه سریع پنوماتیک

این شیر به منظور ازدیاد سرعت پیستون در سیلندرها بکار گرفته می شود. توسط این شیرها می توان صرفه جویی بسیاری در زمان برگشت طولانی به خصوص برای سیلندرهای یک کاره نمود. شیر تخلیه سریع پنوماتیک دارای یک ورودی A و یک تخلیه R می باشد که دریچه P و R نسبت به هم مسدود می باشند. در زمان برقراری جریان پرفشار هوا زائده درون شیر دریچه تخلیه R را کاملا مسدود میکند و هوا به خروجی A می رسد. در زمان قطع هوا از خط P و برگشت پیستون از طریق خط فرمان زائده دریچه ورودی P را مسدود کرده و هوا از کوتاه ترین مسیر و از طریق دریچه R تخلیه می گردد. شیر تخلیه سریع از نظر ساختمانی بسیار شبیه به شیر تعویض کننده یا OR می باشد با این تفاوت که شیر تخلیه می باشد. شیر OR دارای ۲ ورودی و یک خروجی است اما شیر تخلیه سریع دارای یک ورودی، یک خروجی و یک تخلیه می باشد.

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Call Now Button