تعمیر و نگهداری اکومولاتور

تعمیر نگهداری اکومولاتور

معمولا تمام آکومولاتورھا به ھنگام حمل و تحويل حاوی مقداری گاز ازت ميباشند که لازم است بعداز نصب مجددا ازت مورد نياز مطابق دستورالعمل سازنده ماشين و به ميزانی که در مستندات دستگاهذکر شده تزريق شود.

درپوش ھای محافظ نصب شده بر روی اتصالات ھيدروليک آکومولاتور تا قبل از نصب نبايد از محلپخود خارج شوند اين امر به منظور پيشگيری از ورود ھرگونه آلودگی به درون آکومولاتور ميباشد.

اين تجھيز بايد توسط قيد و بندھای خاصی که جھت اينکار طراحی شده در محل خود نصب و محکمشود آکومولاتور را ميتوان بطور عمودی ويا افقی نصب کرد ولی ترجيحا عمودی وحداکثر با ۵٢ درجه انحراف نسبت به خط قائم نصب ميشود. تجھيزات ايمنی که بر روی آکومولاتور نصب ميشوند عبارتند از شير اطمينان مانومتر شير قطع و وصل جھت ارتباط با خط تخليه سيستم ھيدروليک که ميتواند از نوع سلونوئيدی يا با عملکرد دستیباشد و نيز يک شير قطع و وصل با عملکرذ دستی جھت ارتباط آکومولاتور با خط فشار ميباشد.

اجزا ايمنی آکومولاتور يا بوسيله لوله يا از طريق نصب بر روی يک بلوک به آکومولاتور متصلميشوند ھميشه قبل از آکومولاتور يک عدد شير يکطرفه بر روی مسير فشار نصب ميشود تا ازرگشت جريان به ھنگام خاموش بودن سيستم و اعمال ضربات فشاری به پمپ هیدرولیک پيشگيری شود. قبل از انجام ھرگونه تعميرات بر روی سيستم ھيدروليک نخست بايد پمپ را خاموش کرده و بعدشير تخليه آکومولاتور را باز نماييد تا روغن پرفشار ذخيره شده در آکومولاتور به مخزن تخليه شود.ودر صورتيکه ھدف انجام تعميرات بر روی خود آکومولاتور است علاوه برآن شير قطع و وصلفشار ورودی به آکومولاتور نيز بايد بسته شود اين امر به منظور پيشگيری از بروز ھرگونه حادثه و يا ھدر رفت روغن حايز اھميت ميباشد.

در طرحھايی که از شير سلونوييدی جھت تخليه اتوماتيک فشار به تانک استفاده ميشود مطابق شکلزير اين شيربر روی بلوک متصل به آکومولاتور نصب ميشود. توسط يک شيرقطع و وصل امکان ارتباط به مسير فشار را پيدا کرده اند.لذا در صورت نياز به انجامتعميرات برروی يکی از آنھا اين امکان فراھم ميباشد تا با قطع کردن فشار ورودی به اين آکومولاتورآنرا تعمير کرد.

 نیاز صنعت 

نظر گرفته شده که توسط يک مانومتر خارج از سيستم امکان مشاھده ميزان فشار فراھم شده است.

روش های تعمیر و نگهداری اکومولاتور

مثال ۶ حالتی از نصب آکومولاتور را نشان ميدھد که ترکيبی از کپسولھای ازت و يک آکومولاتورپيستونی ميباشد اينگونه طراحی در مواردی بکار ميرود که قرار اتست تغييرات کمی در فشار جريانخروجی از آکومولاتور وجود داشته باشد. در اين سيستم با توجه به اينکه حجم کپسولھای ازت زيادميباشد لذا با حرکت پيستون موجود در آکومولاتور پيستونی تغييرات فشار بسيار جزيی ميباشد.اينطرح بيشتر جھت سيستمھای دقيق و دستگاھھای تست ھيدرواستاتيک مورد استفاده قرار ميگيرد.بديھی است در اينگونه سيستمھا فقط يک بلوک ايمنی بر روی آکومولاتور پيستونی نصب ميشود.در کپسولھای ازت ھيچگونه تيوپی نصب نميشود زيرا وظيفه جدا کردن فضای گاز و روغن توسطپيستون موجو در آکومولاتور پيستونی صورت ميگيرد.

انتخاب آکومولاتور

جنس تيوپ آکومولاتور متناسب با سيالی که با آن در تماس است بايد انتخاب شود لذا قبل از ھرگونه سفارش کالا يا حتی تيوپھای در دسترس تطابق آن با سيال بايد مورد بررسی قرار گيرد.

البته بايد توجه داشت محدوده دمايی که در جدول ذکدر شده حداکثر دمايی است که تيوپ آکومولاتور ميتواند تحمل کند و نه خود آکومولاتور زيرا دمای روغن ھيچگاه از ۵۵ درجه سانتيگراد نبايد فراتر رود.

ذخيره سازی و انبار کردن تيوپ آکومولاتور

عمر نگھداری تيوپ آکومولاتور تحت شرايط نرمال يک سال ميباشد. گرچه اگر شرايط بھينه باشد تا دو سال ھم قابل نکھداری ميباشد.
مقصود از شرايط نرمال حالتی است که در آن تيوپ از تماس با حرارت بيش از حد محفوظ است و در نزديکی يا مجاورت اجسام داغ يا لوله ھای حاوی سيالات داغ نگھداری نميشود علاوه بر اين

تيوپ جھت محافظت در برابر نور مستقيم خورشيد و تابش آفتاب در کيسه ھای سياه رنگ نگھداریميشود و بدور از ھرگونه مواد يا حلالھای شيميايی. نور لامپھای فلوروسنت و اشعه فرا بنفشميتواند تيوپ را دچار فرسودگی زود رس نمايد در نھايت تيوپ بايد در جای خشک و خنک انبارشو د عواملی که ذکر شد ميتواند تيوپ را ترکدار و دچار پوسيدگی کند.

در شرايط بھينه بايد تيوپ تا رسيدن به اندازه واقعی با گاز ازت پر شود و با قرار دادن آن در يککيسه سياه رنگ ضخيم اين کيسه نيز با گازازت پر شود. مجموعه در جعبه مقوايی قرار داده شودو در نھايت در جای خشک و خنک و بدور از آفتاب و ازن و يا تجھيزاتی که ازن توليد ميکنندنگھداری شود.

شارژ آکومولاتور

فقط از گاز ازت (نيتروژن ) جھت شارژ آکومولاتور بايد استفاده کرد و به ھيچ وجه نبايداز اکسيژن يا ھوا برای اين منظور استفاده نمود.برای شارژ نيتروژن ميتوان از تجھيزات مخصوص اينکارمطابق شکل زير استفاده کرد. بهھنگام استفاده از شير شارژ نيتروژن بايد توجه داشت که رزوه روی شير و و شيلنگ مربوطهبا آکومولاتور و کپسول حاوی نيتروژن مطابقت داشته باشد عدم توجه به اين نکته ميتواندباعث بروز حادثه يا مشکلات ايمنی و نيز نشت گاز و عدم شارژ کامل آکومولاتور را بدنبالداشته باشد.

توجه داشته باشيد کپسولی که حاوی گاز نيتروژن است و جھت تزريق استفاده ميشود دارایرگلاتور باشد تا بتوان فشار تزريق را کنترل کرد. با توجه به طراحی ھای متفاوتی که برای سوپاپ تزريق گاز آکومولاتور وجود دارد لذا انوعشير شارژ اکومولاتور نيز برای اينکار وجود دارد و به پيش از اقدام به تزريق گاز بايد مورد
توجه قرار گيرد.

برای شارژ نيتروژن مراحل زير بايد رعايت شود

١-درپوش محافظ روی سوپاپ گاز تيوپ آکومولاتور راجدا کنيد.

٢- قسمت T شکل شير شارژ نيتروژن را خلاف عقربه ھای ساعت بچرخانيد تا محور مرکزی شير به حدی بالا بيايد که ھنگام نصب شير شارژ گاز موجود در آکومولاتور تخليه نشود وسوپاپ تيوپ ھم صدمه نبيند.

٣-شير شارژ گاز را روی آکومولاتور نصب کنيد.

۴-توجه داشته باشيد که شيلنگ مربوط به شير شارژ به ھنگام نصب دچار پيچيدگی ويا تغييرشکل غير معمول نداشته باشد.

۵- قسمت T شکل شير شارز را به اندازه ايی بچرخانيد تا مانومتر نصب شده بر روی انفشار را نشان دھد از پيچاندن بيش از قسمت T شکل خوداری نماييد زيرا باعث صدمه ديدنشير گاز تيوپ آکومولاتور ميشود.

۶- سر ديگر شيلنگ را به رگلاتور متصل به کپسول نيتروژن متصل نماييد.

7- به آرامی شير نيتروژن موجود بر روی کپسول نيتروژن را باز کنيد.

8- به آرامی قسمت T شکل شير شارژ نيتروژن نصب شده بر روی آکومولاتور را در جھتیکه سوپاپ تيوپ آکومولاتور را باز کند بچرخانيدتوجه داشته باشيد در چنين حالتی شير تخليهروی شير شارژ بايد بسته باشد.

٩-وقتی فشار گاز درون آکومولاتور به اندازه 100PSI بيشتر از فشار مورد نظر رسيد قسمتTشکل شير شارژ را يچرخانيد تا تا تزريق نيتروژن به آکومولاتور متوقف شود.

10- بعد از توقف تزريق نيتروژن شير موجود بر روی کپسول را ببنديد.

11- فشار موجود در شيلنگ رابط را از طريق باز کردن شير تخليه مجود بر روی شيرشارژ تخليه کنيد.

توجه: پيشنھاد ميشود فشار نيتروژن تزريق شده ۵٢% کمتر از حداکثر فشار سيستمھيدروليک باشد اگر اين نسبت بيشتر باشد ممکن است به تيوپ آکومولاتور صدمه وارد شود.

ھرگاه از آکومولاتور جھت جذب ضربات فشار ااستفاده ميشود فشار گاز نيتروژن موجود درآکومولاتور بايد ۶۵% فشار سيستم باشد.موقعی که از آکومولاتور بعنوان منبع تغذيه سيستم ويا جبران کننده نشتی استفاده ميشود فشارگاز آکومولاتور بايد ٩٠% حداقل فشارسيستم ھيدروليک باشد.

١٢-مدت ١٠ تا ۵١ دقيقه به آکومولاتور فرصت دھيد تا دمای گاز درون آن تثيبت شود بعددوباره از طريق شير شارژنيتروژن فشار گاز موجود در آکومولاتور را اندازه گيری کنيد اگرفشار بيشتر از حد مورد نظر بود از طريق پيچاندن قسمت T شکل شير شارژ فشار اضافه راتخليه کنيد.

توجه: به

ھيچوقت با شل کردن اتصال شيلنگ فشار اضافه را تخليه نکنيد چون ميتواندبه قسمت لاستيکی سوپاپ فشار تيوپ صدمه بزند ( بعلت اصطکاک و افزايش حرارت )

١٣-بعد از اتمام تزريق گاز کليه درپوشھای مربوط به سوپاپ فشار تيوپ آکومولاتور را برروی آن نصب کنيد.

توجه: به ھيچوجه نبايد بر روی آکومولاتور جوشکاری ، سوراخکاری ، برشکاری يا ھرگونه عمليات غير معمول صورت گيرد.

تعمیر نگهداری اکومولاتور

تعميرکمی بر روی تيوپ آکومولاتور انجام ميشود. اگر نشتی خارجی وجود داشته باشد باسفت کردن اتصالات قابل رفع ميباشد درصورت عدم رفع آکومولاتور را از روی سيستم جداکرده و قطعه معيوب را ميتوان تعويض نمود. البته جدا کردن آکومولاتور نيازمند طی مراحلیبسيار مھمی ميباشد که بايد رعايت شود و شرح داده خواھد شد.بعد از اينکه آکومولاتور برای اولين بار نصب و در مدار کار قرار گرفت در اولين ھفته يکبار فشار آن نياز به اندازه گيری دارد تا مشخص شود که ھيچگونه نشتی در اين مدت وجودنداشته است. بعد از اين مرحله ھر ماه يکبار فشار گاز بايد چک شود. در صورت کند عمل کردن سيستم فشار گاز بايد بررسی شود زيرا آکومولاتور بعنوان منبعسيال پر فشار سيستم ھيدروليک را تغذيه ميکند.کند عمل کردن نشی از کمبود فشار نيتروژناست و يکی از محلھای نشت نيتروژن سوپاپ گاز تيوپ آکومولاتور ميباشد که در صورتوجود نشت بايد تعويض شودالبته در ابتدا با استفاده از شير شارژ گاز بايد فشار باقی مانده درتيوپ بطرز ايمنی تخليه و بعد اقدام به تعويض سوپاپ نمود.

در صورت ترکيدن تيوپ آثار نشت روغن را در محل سوپاپ تيوپ ميتوان مشاھده و بررسیکرد ودر چنين شرايطی تيوپ نياز به تعويض دارد که بعد جدا کردن آکومولاتور از سيستمامکان تعويض وجود دارد.

توجه: قبل از انجام ھر کاری بر روی سيستم ھيدروليک ابتدا فشار ذخيره شده در آکومولاتور را بايد از طريق شير تخليه مربوطه بطور کامل تخليه نمود و بعد اقدام به انجامھرگونه تعمير کرد بدون پيروی از اين عمل کاربر در معرض حادثه جدی قرار خواھد داشت.

توجه: جھت تخليه گاز درون آکومولاتور حتما از شيری که جھت شارژ گاز استفاده ميکنيد

استفاده نماييد و به ھنگام تخليه گا ز کار بربايد صورت خود را از سوپاپ فشار تيوپ آکومولاتور دور نگه دارد.

جدا کردن آکومولاتور از سيستم ھيدروليک

برای جدا کردن آکومولاتور مراحل زير بايد رعايت شود:

– سيتم ھيدروليک را خاموش کرده و از طريق شير تخليه روغن تحت فشار ذخيره شده در آکومولاتور را تخليه کنيد.

– با نصب شير شارژ گاز بر روی آکومولاتور باقيمانده گاز موجود در آکومولاتور را تخليه کنيد.

– آکومولاتور را از محل خود باز کنيد.

دمونتاژ آکومولاتور

(شکل ١ ) – موقعيکه آکومولاتور را از سيستم جدا کرديد. آنرا در گيره منا سبی بطورمحکم ببنديد بھتر است از يک گيره زنجيری استفاده کنيد. اگر از گيره معمولیاستفاده ميشودبھتر است از قطعات برنجی بر روی فکھای گيره استفاده کنيد تا از صدمه ديدن اتصالاتھيدروليک پيشگيری شود.

بااستفاده از يک آچار چاکنت مھره چاکنت زير شير پاپت را باز کنيد توجه داشته باشيد کهدر حين کار آکومولاتور در گيره نچرخد.

(شکل ٢ ) مھره چاکنت و ديگر قطعات مھار کننده شير پاپت را جدا کنيد

(شکل ٣ ) رينگ اسپيسر را جدا کنيد و شير پاپت را به داخل کپسول آکومولاتور فشار دھيد

(شکل ۴ ) دست را به درون آکومولاتور وارد کنيد و اورينگ و رينگ بک آپ را از شير

جدا کنيد بعد رينگ آنتی اکستروژن را تا کرده و آنرا خارج کنيد
(شکل ۵ ) شير را از کپسول خارج کنيد

(شکل ۶ ) مھرھايی که شير گاز تيوپ را بر زوی کپسول اتصال داده را باز و جدا کنيد

(شکل ٧ ) تيوپ را تا کرده و از کپسول خارج کنيد

تعمیر نگهداری اکومولاتور

بررسی و تمييز کرد -تعمیر نگهداری اکومولاتور

تمييز کردن: تمام قطعات فلزی بايد توسط حلال مناسب شسته شوند. ولی اب بندھا و قطعاتلاستيکی بايد توسط پارچه بدمن پرز پاک شوند.

تيوپ: تيوپ را به اندازه معمول باد کنيد و توسط آب و صابون کاملا بشوييد اگر حبابصابون روی تيوپ مشاھده شد آنرا استفاده نکنيد و بعد از اين تست نيتروژن آنرا کاملا تخليه کنيد.

اتصالات ھيدروليک: قطعات را از نظر صدمه ديده گی مورد بررسی قرار دھيد شير پاپتو فنر آنرا از نظر عملکرد مطلوب مورد بررسی کنيد و در صورت وجود زنگ توسط سنباده آثار زنگ زدگی را رفع کنيد و در صورت وجود تغيير شکل و کنده گی بر روی پاپتآنرا بايد تعويض کرد.

آب بندھا: رينگ آنتی اکستروژن و آب بندھا را از نظر فزسودگی و صدمه ديدگی بررسیکنيد. و در صورت لزوم تعويض کنيد.

بدنه آکومولاتور :بعد از شستشوی بدنه سطح داخلی و خارجی آنرا بررسی کنيد. نسبت بهوضعيت جاھايی که محل نصب شير پاپت و سوپاپ فشار تيوپ نصب ميشود توچه خاصداشته باشيد و در صورتيکه در محلھای ذکر شده آثار تخريب وجود داشته باشد ميتواند بهتيوپ صدمه جدی وارد نمايد.

مونتاژ قطعات آکومولاتور

١-مقداری روغن از نوعی که آکومولاتور قرار است با آن کار کند را به درون بدنه اسپزیکنيد اين امر جھت روانکاری تيوپ در درون بدنه ميباشد. مطمئن شويد تمام سطح داخلیکاملا آغشته شده است.

٢-گاز درون تيوپ را کاملا تخليه کنيد و آنرا بطور مناسبی تا کنيد.

٣-با استفاده از يک آداپتور مناسب که بر روی اتصال شير تيوپ نصب ميکنيد آنرا واردپوسته آکومولاتور کنيد و بدنبال آن تيوپ را به درون پوسته بفرستيد.

۴- مھره نگھدارنده اتصال مربوط به بالای تيوپ را نصب کرده و تيوپ را روی پسته محکم کنيد. ۵-ريتگ آنتی اکستروژن را تا کرده و در درون پوسته قرار دھيد.

۶- شير پاپت زير آکومولاتور را به درون پوسته ھدايت کنيد و از درون رينگ آنتی

اکستروژن رد کرده و انتھای آنرا از پوسته خارج کنيد.

٧-تيوپ را با حدود 50 psi فشار گاز از نيتروژن شارژ کنيد. اين عمل باعث نگه داشتن شيرانتھای آکومولاتور در محل خود ميشود.

8- اورينگ و رينگ بک آپ را در محل خود بر روی شير پاپت نصب کنيد.

9- رينگ اسپيسرفلزی را نصب کنيد.

١٠-مھره چاکنت را در محل خود روی شير پاپت نصب و سفت کنيد.

١١-آکومولاتور را توسط گاز نيتروژن شارژ کنيد.

١٢- آکومولاتور جھت نصب بر روی سيستم ھيدروليک آماده ميباشد.

آکومولاتورھای پيستونی

تعمیر نگهداری اکومولاتور برای ھر آکومولاتور پيستونی کيت سرويس خاصی وجود دارد که به ھنگام سفارش کالا بايدبطور کامل کد کيت سرويس و نيز دما و نوع سيالی که آکومولاتور با آن کار ميکندبه تامينکننده اعلام نمود.

عمده تعمیر نگهداری اکومولاتور که بر روی اين تجھيز صورت ميگيرد تعويض آب بندھای پيستون و آببندھای درپوش و سوپاپ گاز آن ميباشد. بررسی دوره ايی فشار گاز ميتواند در تشخيصفرسودگی يا عدم کار ايی لازم آب بند پيستون کمک کند. اگر فشار گاز کم شده علاوه بر آنميتوان سوپاپ گاز را نيز از نظر نشتی و يا معيوب بودن مورد بررسی قرار داد و درصورتيکه فشار گاز افت کرده باشد اين امکان وجود دارد که از محل آب بند پيستون به سمتمخالف (سمت روغن) گاز نفوذ کرده باشدو يا از طريق آب بند درپوش به ھوای آزاد نشتکرده باشد. در صورت افزايش فشار گاز روغن توانسته بعلت فرسودگی آب بند پيستون بهسمت مخالف (سمت گاز ) نفوذ کرده و عاملی باشد برای افزايش فشار گاز. بھتراست يکھفته بعد از نصب و نيز بعد از آن ھر ماه يکبار فشار گاز چک شود. به ھنگام تزريق گازروغن موجود در آکومولاتور بايد کاملا تخليه شود و پيستون در انتھای کورس و چسبيده بهدرپوش پايينی باشد و نيز جھت تزريق گاز از شير شارژ نيتروژن استفاده شود.روش تزريقگاز مشابه روشی است که برای آکومولاتورھای تيوپی استفاده ميشد.

جدا کردن آکومولاتور از سيستم ھيدروليک

١- سيستم ھيدروليک را خاموش کنيد.

٢- روغن تحت فشار درون سيستم و نيز آکومولاتور را از طريق شير تخليه کاملا تخليه کنيدو مطمئن شويد فشار روغن سيستم صفر است.

٣- در چنين حالتی پيستون در انتھای کورس خود و چسبيده به درپوش انتھايی ميباشد.

۴- شير شارژ آکومولاتور را روی آن نصب کرده و از طريق شير تخليه گاز روی شير شارژگاز درون آکومولاتور را تخليه کنيد.

۵- بعد از تخليه گاز شير شارژ را از روی آکومولاتور باز کنيد.

۶- آکومولاتور را از روی سيستم ھيدروليک باز کنيد.

٧- جھت حمل و جابجايی از سوراخھايی که جھت نصب شيگل در درپوش آکومولاتور تعبيه شده استفاده کنيد.

دمونتاژ آکومولاتور

تميز کاری

بطور کامل کليه قطعات فلزی را با حلال مناسب شسته و با ھوای فشرده خشک کنيد. سطحداخلی لوله آکومولاتور را با يک تکه پارچه بدون پرز و آغشته به حلال مناسب کاملا تمييزکنيد.

بازرسی چشمی

١- پيستون را از نظر وجود ھر گونه ترک بررسی کنيد.

2- اطزاف محل شيارمحل نصب اورينگ را از نظر ھرگونه خراشيدگی و يا صدمه ديده گیمورد بررسی قرار دھيد.

3- سطح داخلی لوله را توسط چراغ قوه از نظر داشتن خراش و يا حفره دار شدن بررسی کنيد.

۴- درپوشھای انتھايی را از نظر صدمه ديدن رزوه ھا و محل نشيمن اورينگ بررسی کنيد

تعمير و تعويض قطعات

خراشھای جزئی را که بر روی سطح داخلی آکومولاتور ايجاد شده با سنباده نرم قابل رفعميباشند و ميتوان تا رفع کامل اين کار را انجام داد. رينگھای سايشی PTFE و رينگ آب بندو اورينگھا و بک آپ ھای اورينگ را در محل خود روی پيستون نصب کنيد.

مونتاژ قطعات

تمام قطعاتی که در داخل آکومولاتور نصب ميشوند باروغن مشابه روغنی که آکومولاتور باآن کار ميکند آغشته کنيد. قويا پيشنھاد ميشود از يک ابزار مشابه شکل زير جھت جازدنپيستون در درون پوسته آکومولاتور استفاده کنيد اين امرز ميتواند از صدمه ديده گی آب بند ھا و تغييير شکل آنھا به ھنگام نصب پيشگری کند.

روش استفاده از اين ابزار بدينگونه ميباشد که که پيستون را از سمت شيبدار آن در درون اين ابزار وارد کنيد و بعد مجموعه پيستون و ابزار را از سمت لبه دار بر روی لوله آکومولاتور قرار دھيد سپس توسط ضربات چکش يا يک ميله برنجی پيستون را درون پوسته ھدايت کردهو به اندازه ۵ سانتيمتر پائين تر از لبه لوله قرار دھيد.

با توجه به اينکه شکل ھندسی پيستون در سمت روغن و گاز متفاوت ميباشد به ھنگام نصبپيستون در درون لوله اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد.

اورينگ و بک آپ نو بر روی درپوشھای طرفين نصب کنيد و در نھايت درپوشھا را رویلوله نصب کنيد. توجه کنيد که به ھنگام نصب اورينگھا اورينگھا روی رزوه ھا کشيده نشوند.

اين امر ميتواند باعث صدمه ديدن اورينگھا شود.

بعد از نصب اورينگھا سوپاپ گاز را روی آکومولاتور نصب کرده و توسط گاز نيتروژن اکومولاتور را شارژ کنيد.

انبار کردن آکومولاتور

ھرگاه يک آکومولاتور پيستونی برای استفاده بعدی قرار است در انبار نگھداری شود سعیکنيد پيستون در فاصله حدود ۵ سانتيمتری از يکی از درپوشھاقرار دھيد و فضای خالی را باروغن مشابه سيستم پر کنيد و محل اتصال ھيدروليک را پلاک کنيد سپس سمت مخالفآکومولاتور را با گاز نيتروژن به اندازه 100PSI پر کنيد تا يک فشار متعادل در دو سمتپيستون ايجاد شود.

ھمچنين توصيه ميشود آکومولاتور را بصورت عمودی در انبار قرار دھيد تا از تغيير شکلآب بندھای پيستون پيشگيری شود.آکومولاتورھای پيستونی بايد در جای خشک و خنک و به دور از آفتاب اشعه فرابنفش ولامپھای فلوروسنت و ھمچنين تجھيزات الکتريکی نگھداری شوند.نور مستقيم خورشيد و يالامپھای فلوروسنت ميتوانند باعث پوسيدگی و ھوازدگی آب بند ھا شوند اين حالت بصورتترکھايی بر روی سطح اورينگھا و آب بندھا قابل مشاھده است. دمای مناسب جھت نگھداری 70 درجه فارنھايت ميباشد.

تغييرات فشار با فرکانس بالا

فرکانس بالای تغييرات فشار در يک آکومولاتور پسيتونی ميتواند باعث شود که پيستونبسرعت در يک فاصله مکانی کمتراز پھنای آبّ بند نوسان کند در شرايطی که اين نوساناتتداوم داشته باشد ميتوانند باعث افزايش دمای ناشی از کمبود ماده روانکار در زير لبه ھای اببند شده که در نھايت منجر به فرسودگی زود رس آب بند و سطح داخلی آکومولاتور شود درشرايطی که نوسان فشار با فرکانس بالا قرا است مستھلک شود بھتراست ازآکومولاتورھایديافراگمی يا تيوپی استفاده شود.

وضعيت نصب آکومولاتور

بھترين وضعيت نصب آکومولاتور بطور عمودی ميباشد بگونه ايی که اتصال ھيدروليک در پايينقرار گرفته باشد. انواع پيستونی ميتوانند بطور افقی ھم نصب شوند مشروط بر اينکه سيال تمييزنگه داشته شود ولی اگر وجود آلودگی انتظار ميرود نصب افقی آن ميتواند منجر به افزايشسرعت فرسودگی آب بند و پيستون شود.

يک آکومولاتور تيوپی نيز ميتواند بطور افقی نصب شود اما در اثر معلق شدن تيوپ درون پوستهو سايش قسمت بالايی ان با پوسته باعث فرسودگی زودرس تيوپ شده ضمن اينکه باعث تغييرشکل دائمی تيوپ نيز ميگردد. گستردگی تخريب به ميزان تمييزی روغن و ميزان نوسانات فشارو نسبت تراکم (نسبت حداکثر فشارسيستم تقسيم بر حد اقل فشار سيستم ) دارد.در بيشتر مواردسيال ھيدروليک ميتواند در آکومولاتور به تله بيافتد (شکل ۶ ) که منجر به کاھش ميزان جريانخروجی و يا ازدياد طول تيوپ ميشود که اين امر باعث اعمال نيروی بيش از حد بر شير پاپتشده و آنرا ميتواند بطور دائم ببندد.

تعمیر نگهداری اکومولاتور

جريان سيال در يک آکومولاتور تيوپی ميتواند تيوپ را به يکطرف پوسته فشرده کند که اينامر منجر به تغيير مکان تيوپ و معلق شدن و ازدياد طول تيوپ آکومولاتورشده ودر چنينحالتی سيال در حال تخليه ميتواند باعث شود که تيوپ آکومولاتور توسط شير پاپت دچار گزيدگی و يا پارگی شود. با افزايش فشار گاز ميتواند مقاومت تيوپ را نسبت به تاثير پذيریاز نيروی عمودی اعمال شده به آن را کاھش داد (شکل ٧ ) تعمیر نگهداری اکومولاتور

فرايند تزريق گاز شارژ صحيح گاز با پر کردن دقيق سمت گاز آکومولاتور با يک گاز خشک و خنثی ( مثلنيتروژن )قبل از اعمال سيال ھيدروليک به سمت مخالف آن در ارتباط ميباشد بسيار مھم استکه آکومولاتور با فشا ر صحيح شارژ شده باشد. فشار شارژ ميزان حجم سيال را در آکومولاتور در پايين ترين فشار سيستم را تعيين ميکند. در کاربردھای که ھدف ذخيره انرژی باشد آکومولاتورھای ديافراگمی و تيوپی تا ٩٠% حداقل فشار سيستم و آکومولاتورھایپيستونی تا ۵٩% حداقل فشار سيستم تحت دمای کاری سيستم شارژ ميشوند.

آکومولاتورھای تيوپی نسبت به آکومولاتورھای پيستونی نسبت به صدمه ديده گی در طیفرايند شارژ گاز بسيار مستعد تر ھستند. قبل از شارژ گاز و وارد کردن آکومولاتور به سرويس سطح داخلی آن را بايد با روغن سيستم بخوبی روانکاری نمود. اين لايه روغن بعنوان يکبالشتک و نيز يک سطح روانکاری شده عمل ميکند.در ابتدای شارژ به اندازه 50psiگازرا بايد به آھستگی تزريق کرد.

عدم دنباله روی از اين روش احتياطی ميتواند منجر به صدمه ديده گی تيوپ شود تزريقسريع نيتروژن با فشار بالا و انبساط سريع و سرد بودن تيوپ ميتواند باعث ايجاد و شکلگيری کانالی در انتھای تيوپ پيچيده شده شود.

لاستيک سرد و ترد که بسرعت منبسط شده ميتواند بطور اجتناب ناپذيری دچار پارگی شود.

(شکل ١١ )ھمچنين تيوپ ميتواند بر روی شير پاپت اعمال فشار کند و دچار پارگی شود (شکل ١٢ ).تزريق گاز بيش از حددر صورت وجود فشار زياد گاز يک آکومولاتور پيستونی بين مراحل(e ) و (b) از شکل ٢تعمیر نگهداری اکومولاتور

عمل ميکند و در چنين حالتی پيستون به سمت درپوش پايينی حرکت خواھد کرد.

پيستون ميتواند در پايين ترين موقعيت خود و در حداقل خروجی روغن قرار بگيرد که درنھايت باعث صدمه ديدن پيستون و آب بند آن ميشود در اين گونه مواقع صدای برخورد پيستون به درپوش انتھايی اکومولاتور شنيده ميشود که خود علامتی برای وجود يک مسئله است.

وجود فشار اضافه گاز در درون يک آکومولاتور تيوپی ميتوان تيوپ را به درونئ شير پاپتھدايت کند موقعی که در موقعيت (E) و ((b قرار گرفته باشد ( شکل ٢) اين باعث تخريبناشی از خستگی مجموعه شير پاپت ميشود و يا حتی ميتواند باعث گاز گرفتگی و يا پارگیتيوپ آکومولاتور شود ( شکل ١٢ ). وجود فشار بيش از حد از عمده ترين مسائلی است کهباعث صدمه ديدن تيوپ ميشود.

تعمیر نگهداری اکومولاتور

فشار گاز کمتر از حد

کمبود بيش از حد فشار گاز يا زياد بودن فشار سيستم ھيدروليک بدون ايجاد يک تطابق بيناين دو ميتواند باعث بروز مشکلات عملياتی شود بدون وجود گاز کافی در درون يک آکومولاتور پيستونی پيستون ميتواند در انتھای کورس خود در سمت گاز آکومولاتور بالا رفته و در ھمان موقعيت باقی بماند و د رچنين وضعيتی اگر اين عمل برای يکبار صورت گيرد

مشکلی پيش نخواھد آمد ولی ضربات مکرر در نھايت منجر به صدمه ديدن پيستون و آب بندميشود.

بر عکس برای يک آکومولاتور تيوپی کمبود فشار گاز يا عدم وجود گاز ميتواند تبعات شديد وسريع بعدی داشته باشد برای مثال تيوپ ميتواند در قسمت بالايی پوسته آکومولاتور فشرده شود و يا به درون سوپاپ گاز تيوپ نفوذ کند و باعث سوراخ شدن آن شود (شکل ١٣).

تعمیر نگهداری اکومولاتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 3 =

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Call Now Button