پمپ های پیستونی شعاعی

پمپ های پیستونی شعاعی

در این پمپ ها، پیستون ها به فرم ستاره و به صورت شعاعی نسبت به شافت پمپ قرار می گیرند .حرکت پیستون ها در جهت شعاع است.این پمپ های پیستونی شعاعی در دو نوع جابه جایی ثابت و جابه جایی متغیر وجود دارند .همچنین این پمپ های پیستونی شعاعی به دو صورت بادامك داخلی و بادامك خارجی وجود دارند .در مد بادامك داخلی ،فنر ،پیستون ها را به سمت داخل می فشارد ولی در مد بادامك خارجی ،فنر پیستون ها را به سمت خارج می فشارد .
پمپ نشان داده شده در شکل زیر ،یك پمپ پیستونی شعاعی بادامك داخلی و عملکرد سوپاپی است.

پمپ هیدرولیک شعاعی

نمای برش خورده از یك پمپ پیستونی شعاعی

پمپ های پیستونی شعاعی شامل پوسته(1) ،شافت نا هم مرکز(2) و تعدادی پمپ پیستونی( 3)، دارای پیستون (4) ،شیر مکش(5) و شیر کنترل فشار( 6) می باشد. هر کدام از پمپ های پیستونی( 3) به پوسته اصلی پیچ شده اند .پیستون( 4) هر کدام از پمپ ها توسط فنر به شافت نا هم مرکز فشرده می شوند و با چرخش شافت ،حرکت می کنند .
در هر دور چرخش محور ،پیستون ها ،2 کورس( یك رفت و برگشت) را انجام می دهند .با چرخش محور ،سیال از طریق سوراخ محوری آن( آبی) مکش می شود .سپس از طریق سوراخ های شعاعی به سمت بیرون شفت و از طری خط مربوطه به سمت شیر مکش (5) ، هدایت می شوند .شیر مکش (5) یك شیر صفحه ای یکطرفه است که در آن صفحه مسدودکننده توسط فنر روی نشیمنگاه خود قرار گرفته است .حجم محفظه پیستون باحرکت پیستون به سمت مرکز زیاد می شود .نیروی مکشی ناشی از آن ،باعث بلند شدن صفحه کوچك از روی نشیمنگاه شده و محفظه از روغن پر می شود( .آیتم 3.1) با ادامه چرخش محور ،پیستون به سمت بیرون فشرده می شود و در نتیجه صفحه مسدود کننده شیر( 5) روی نشیمنگاه خود قرار گرفته و از خروج سیال جلوگیری می کند(.آیتم 3.2)
همزمان با بسته شدن شیر( 5) ،به دلیل افزایش فشار ،ساچمه شیر( 6) بلند شده و شیر باز می شود( .آیتم3.3) حال روغن پرفشار از طریق مجاری تعبیه شده در بدنه ،به سمت دهانه خروجی هدایت می شود .
حجم جابه جایی این پمپ های پیستونی شعاعی ،به قطر پیستون ،تعداد پیستون ها ،و طول کورس آن ها بستگی دارد .از آنجا که توان به هر دو کمیت دبی و فشار بستگی دارد ،با تغییر قطر پیستون ها فشار کاری پمپ نیز تغییر می کند.

 

برای مشاهده اطلاعات کامل پمپ کلیک فرمایید

 

 نیاز صنعت 

پمپ پیستونی شعاعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − یک =

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Call Now Button