پمپ هیدرولیک پیستونی و معرفی انواع آن

پمپ هیدرولیک پیستونی

پمپ هیدرولیک پیستونی از نظر ساختمان و نحوه عملکرد به دو دسته پمپ پیستونی هیدرولیک محوری و پمپ پیستونی هیدرولیک شعاعی تقسیم بندی می شوند. در این صفحه و مطلب میخواهیم به انواع مدل های پمپ پیستونی و نحوه و طرز عملکرد آنها و نحوه انتخاب مناسبترین آنها بپردازیم.

پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مایل با جابجایی متغیر

در این پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مایل با جابجایی متغیر صفحه مورب جزئی از یک پوسته نیست .زاویه صفحه (1) توسط مکانیزم (2) بین 15- تا15+ قابلیت تغییر دارد .کورس پیستون (3) بسته به زاویه صفحه مایل ،تغییر می کند و باعث تغییر در حجم جابه جایی می شود.با افزایش زاویه صفحه ،حجم جابه جایی افزایش می یابد.

پمپ هیدرولیک پیستونی variabel
نمای برش خورده پمپ پیستونی هیدرولیک – محوری با طرح صفحه مایل

اگر صفحه در موقعیت مرکزی (زاویه صفر درجه) قرار بگیرد ،کورس پیستون ها و حجم جابه جایی صفر می شود. اگر جهت چرخش شافت تغییر نکند با تغییر زاویه از مقداری زیر صفر به مقدار بالای صفر ،جهت جریان عوض می شود (دهانه ورود و خروج جابه جا می شود.)

مزایای پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مایل با جابجایی متغیر:
– زمان تغییر زاویه کم
– وزن کم
– عملکرد خوب در محدوه نزدیك به صفر درجه
– مناسب برای تغییر جهت عملیات در اینرسی های بالا

پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مورب و جابجائی ثابت

پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مورب و جابجائی ثابت
نمای برش خورده از واحد پمپ پیستونی هیدرولیک محوری صفحه مایل و جابجایی ثابت

پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مورب(3) به طور موازی با محور شافت (2) ،روی دایره ای حول محور شافت ،درون پوسته(1)قرار گرفته اند. پمپ پیستونی صفحه مورب درون محفظه های درام(4)،حرکت رفت و برگشتی انجام می دهند .درام (4) به وسیله خار به شافت متصل شده است.انتهای پمپ هیدرولیکی پیستونی صفحه مورب با اتصال مفصلی (یونیورسا ) درون کفشك های لغزنده(5) قرار می گیرند .صفحه مورب (6) زاویه 15 درجه دارد و کفشك ها روی این صفحه می لغزند .

 نیاز صنعت 

در طراحی با حجم جابه جایی ثابت ،صفحه مورب جزئی از بدنه است و امکان تغییر زاویه برای آن وجود ندارد.

وقتی که شافت(2) توسط محرك به چرخش در می آید (عملکرد پمپ) ،درام (4) ،بوش(7) ،کپه انتهایی (8) ، پیستون های (3) و کفشك ها (5) نیز به چرخش در می آیند .از آنجا که پمپ هیدرولیکی پیستونی صفحه مورب توسط کفشك ها روی صفحه مایل قرار گرفته اند ،با چرخش درام ، پمپ هیدورلیک پیستونی صفحه مورب درون درام حرکت رفت و برگشتی انجام می دهند. مکش و دهش پمپ از طریق سوراخ های لوبیایی شکل صفحه کنترلی (9) انجام می شود . اتصال این صفحه با بدنه به صورت صلب می باشد.

پیستون هایی که به سمت بیرون درام حرکت می کنند ،از طری سوراخ لوبیایی شکل به دهانه مکش (آبی) متصل می شوند و سیال را به داخل مکش می کنند. پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مورب  دیگر از طریق سوراخ لوبیایی شکل دوم به سمت فشار (قرمز) متصل هستند و با حرکت به داخل درام ،سیال را به دهانه خروجی پمپ هدایت می کنند. همواره یك پیستون در حال تغییر از مکش به دهش یا بلعکس می باشد. روانکاری سطح بین کفشك ها و صفحه مورب از طریق سوراخ داخل پیستون ها انجام می شود.

پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مایل با جابجایی متغیر دارای پمپ کمکی

پمپ هیدرولیک پیستونی جابجایی متغییر با پمپ کمکی
نمای برش خورده پمپ پیستونی هیدرولیک – محوری با طرح صفحه مایل – دارای پمپ کمکی

1-پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مایل با جابجایی متغیر صفحه مورب نشان داده شده ،به صورت خودکار راه اندازی می شود.این پمپ از اجزاء زیر تشکیل شده است:
2- پمپ کمکی ، به عنوان واحد تغذیه کننده پمپ اصلی و تامین فشار خط فرمان
3- واحد تنظیم زاویه
4- شیر ترکیبی ،به عنوان شیر تغذیه و شیر فشار شکن
5- شیر فشار شکن ،به عنوان محدود کننده فشار خط مکش پمپ

یکی از تفاوت های این پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مایل با جابجایی متغیر با مدل قبل، چیدمان مخروطی پیستون های (7) می باشد .در این حالت با افزایش سرعت چرخش ،نیروی تماسی بین کفشك ها و صفحه مورب افزایش می یابد .

همچنین در این مد سطح صفحه کنترل(8) به صورت کروی طراحی شده است که باعث هم مرکز شدن خودکار درام روی صفحه کنترل می شود. پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مایل با جابجایی متغیر برای کار در سیستم های مدار بسته با خط مکش تحت فشار طراحی شده است .در این سیستم ها سیال برگشتی از مصرف کننده ها ،تحت فشار پمپ کمکی ،وارد خط مکش پمپ اصلی می شوند .کاهش روغن درون سیستم بر اثر نشتی ،توسط پمپ کمکی(2 ) تامین می شود.

شیر فشار شکن (4) ،برای محدود کردن فشار خط تغذیه می باشد(.بسته به جهت چرخش پمپ ،خط مکش می تواند A یا B باشد).
شیر های فشار شکن (5) ،جهت محدود کردن فشار دهانه خروجی پمپ و جلوگیری از صدمه دیدن پمپ تحت بارگذاری اضافی می باشد.
روزنه های (6) ،جهت تنظیم زمان تغییر زاویه نصب شده اند.

پمپ هیدرولیک پیستونی REXROTH A10VG

A و B : دهانه های اصلی پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مایل با جابجایی متغیر ، متصل به سیستم
G : دهانه فشار مدار کمکی
1L و 2L : دهانه نشتی پمپ ،دهانه پر کن برای راه اندازی ،دهانه تخلیه MA : اتصال اندازه گیری فشار دهانه A
MB : اتصال اندازه گیری فشار دهانه B
R : دهانه هواگیری
S : دهانه مکش پمپ کمکی
1X و 2X : دهانه های فشار خط فرمان
1Y و 2Y : دهانه های فشار کنترل از راه دور (به عنوان مثال : شیر فرمان دستی)

پمپ هیدرولیک پیستونی صفحه مایل با جابجایی متغیر

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری با محور مایل با حجم جابه جایی ثابت

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری با محور مایل با حجم جابه جایی ثابت
نمای برش خورده واحد پیستونی با طراحی محور کج

همانگونه که در شکل ملاحظه می شود پمپ هیدرولیک پیستونی محوری با محور مایل،شافت گردان (2)، فلنج (3)، درام (4) ،پیستون های (5)، میله اتصال (6) و صفحه کنترل (7) در یك پوسته ثابت (1) جای گرفته اند .فلنج، بر شافت گردان عمود است .درام ،پیستون ها و میله های اتصال در یك زاویه˚ 25 نسبت به محور شافت قرار دارند. فلنج ،توسط میله های اتصال و پیستون ها با درام مرتبط است .درام روی پین مرکزی (8) قرار می گیرد.

پمپ هیدرولیکی پیستونی محوری با محور مایل هرگاه شافت (2) بچرخد (عملکرد پمپ)، درام (4) نیز به واسطه پیستون ها (5) و میله های اتصال (6) می چرخد.از آنجا که پیستون ها ،توسط میله های اتصال ، به فلنج متصل می باشند(اتصال مفصلی) ،با گردش شافت ،پیستونها یك حرکت رفت و برگشت را درون درام انجام می دهند.

نمونه پمپ پیستونی هیدرولیک محوری با محور مایل با حجم جابه جایی ثابت ؛

پمپ هیدرولیک پیستونی مدل pump hydraulic a2fo
پمپ پیستونی هیدرولیک مدل pump hydraulic a2fo

صفحه کنترل (7) دارای دو شیار لوبیایی شکل است که مکش (آبی) و تخلیه (قرمز) سیال از طریق آنها صورت می گیرد. انتهای درام به صورت کروی طراحی شده و روی صفحه کنترل قرار می گیرد. میله های اتصال مخروطی شکل(6) ،گشتاور شافت را بدون سایش با سطح داخلی درام ،به پیستون ها و درام انتقال می دهند. نیرو های عرضی درام توسط پین مرکزی(8) جذب می شوند.

همچنین برای مشاهده انواع جک هیدرولیک کلیک کنید.

One thought on “پمپ هیدرولیک پیستونی و معرفی انواع آن

 1. شرکت بازرگانی سلیمانزاده :

  با عرض سلام و وقت بخیر
  سلیمان زاده هستم کارشناس امور‌گمرکی و مشاور‌ گمرکی،هرگونه‌وارداتی داشته باشین میتونیم صفر تا صدشو ‌در‌خدمتتون باشیم با کمترین هزینه و کوتاه ترین مدت زمان (با یک‌آزمایش به این‌نتیجه‌خواهید رسید)با ۲۰سال سابقه ی کاری در گمرکات کشور(گمرک بازرگان،بندر عسلویه،شهید رجایی،سهلان،جلفا)هر امری در خصوص واردات و مشاوره در خرید داشته باشین خدمتتان هستیم،افتخار ما همکاری با شماست.
  با تشکرات فراوان🙏🏻🌹.
  Mobile & WhatsApp : +989141646797
  Gmail : trading.soleymanzadeh.6797@gmail.com
  inistagram : @trading.soleymanzadeh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 17 =

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Call Now Button